Lövskog i KnivstaForskningsprogrammet Hållbart skogsbruk i ädellövskog (”Ädellövprogrammet”) var ett sex-årigt forskningsprogram med syfte att öka kunskapen om skötsel, utnyttjande och bevarande av ädellövskogen i Sverige. Programmet, som avslutades 2009, leddes från Institutionen för sydsvensk skogsforskning vid SLU i Alnarp i samarbete med forskare vid flera andra universitet och högskolor i Sverige, Danmark, Tyskland och USA.

Informatör: Mats Hannerz, Silvinformation AB

Läs nyhetsbreven från programmet:

Flera av forskningsprojekten är också beskrivna i Skogsliv nr 2, 2009.