Silvinformation 2008-2017

En resumé av de första 10 åren åt skogen

Förhistorien

Embryot till Silvinformation var den enskilda firman Hannerz Text & Bild som från 2001 tog sig an redaktörskapet för Scandinavian Journal of Forest Research (SJFR). Det skedde vid sidan av Mats forskarjobb på Skogforsk. Under 00-talet skulle dock kommunikation ta en allt större del av arbetstiden på Skogforsk. År 2001 startade Mats upp tidskriften Plantaktuellt tillsammans med Högskolan Dalarna och SLU. I januari av 2003 tog han också över ansvaret för  det skogliga beslutsstödet Kunskap Direkt, som då var under uppbyggnad. Steget till att fortsätta med dessa och andra tjänster i egen regi var inte långt. En journalistikkurs på Poppius våren 2007 blev en knuff i ryggen. Där väcktes lusten att få skriva mer efter eget huvud.

Plantaktuellt sammanfattade forskning och praktiska erfarenheter om plantodling och föryngring. Tidningen levde kvar fram till 2012. Foto Mats Hannerz.

2008 – rivstarten

I januari 2008 var Silvinformation AB formellt etablerat. Uppdragsportföljen var välfylld från början. Skogforsk behövde hjälp med Kunskap Direkt och Plantaktuellt. SLU behövde en kommunikatör för ädellövprogrammet under programmets kvarstående två år. För Nordisk Skogsforskning (SNS) fortsatte ansvaret för att producera nyhetsbrevet News & Views, som publiceras både på SNS hemsida och i SJFR. Redaktörsskapet för den vetenskapliga tidskriften fortsatte i den nya bolagsformen.

Andra spännande uppdrag handlade om att ta fram utbildningsmaterial för LRFs satsning Kraftsamling Skog. Det blev både en tryckt handledning, Powerpoints och webbmaterial som blev inbäddat i Kunskap Direkt.

Ledningsgruppen för ädellövprogrammet vid ett möte på Skogforsk i Ekebo, Svalöv. Foto Mats Hannerz.

2009 – etablerad

Efter första året rinner nya uppdrag in i en jämn ström. Det är uppenbart att fristående konsulter är nödvändiga dragspel när organisationer ska klara arbetstoppar och luckor i bemanningen. De tre benen Ädellövprogrammet, Kunskap Direkt och SJFR/N&V fortsatte, men det tillkom mycket nytt. Dit hörde att periodvis sköta nyhetsbreven e-Skogen och Skogssverige, att vara redaktör för Skogforsks serie Redogörelse och att genomföra utredningar. En sådan handlade om inställningen till förädlat material, där det visade sig att skogsbrukets tjänstemän är mer positiva till förädling än vad förädlarna själva trodde. En annan spännande utredning handlade om konsekvenserna av tillväxthöjande åtgärder på skogens sociala och kulturella värden. Ett jobb som också lade grunden till kommande engagemang om vikten av att planera för rekreation och friluftsliv.

Arbetet som redaktör för SNS leder till många resor i Norden och Baltikum. Här gör styrelsen för SNS en blöt utflykt vid Isafjördur på nordvästra Island sommaren 2009. Foto Mats Hannerz.

2010 – kontoret flyttar till Kalmar

År 2010 fyllde SJFR 25 år. Det firades med både specialnummer och jubileumsseminarium vid IUFRO World Congress i Seoul, Korea. Redaktörsskapet gav också många möjligheter att föreläsa om vetenskapligt skrivsätt. Mats har fått förmånen att hålla kurser för doktorander och forskare i Danmark, Norge, Finland och flera gånger i Sverige (Alnarp, Umeå och Uppsala). ”Sju säkra sätt att sågas” är en av bilderna som förmedlas.

Sommaren 2010 flyttade kontoret söderut från Knivsta, först till Färjestaden och sedan till Kalmar. Vid sidan av alla ”ordinarie” uppdrag dök det upp spännande jobb som att utreda markägares attityder till poppel, hybridasp och Salix, och att göra en ny hemsida till SNS.

SJFR 25 år firades med seminariet Looking beyond to shape the future vid IUFRO World Congress i Seoul, Korea. Här förbereder IUFROs president Niels Elers Koch och Mats seminariet. Foto Katrine Hahn Christensen.

2011 – Future Forests och artiklar

Det stora forskningsprogrammet Future Forests startade 2009 och resultaten började ramla ut. Silvinformation har sedan 2011 varit delaktig i många av programmets kommunikationsinsatser. Det första året handlade det om att beskriva delprojekten på webben med artiklar och intervjuer.

Tillväxthöjande åtgärder var fortsatt på tapeten. Skogsägarrörelsen hade gjort sin hemläxa några år tidigare, nu var det dags för statliga Sveaskog. Rapporten redigerades av Silvinformation men materialet togs fram av experter på Skogforsk och hos uppdragsgivaren. Reportage till skogliga tidskrifter är ett inspirerande sätt att knyta ihop forskning och praktik. Vid sidan av Plantaktuellt var tidningen Skogen under flera år beställare av skogsskötselreportage där forskares råd kunde placeras i ett praktiskt fall hos någon skogsägare.

Future Forests satsar mycket på utåtriktad information. Här är en exkursion i Finspång där den svenska skogsbruksmodellen diskuteras. Foto Mats Hannerz.

2012 – Praktiska handledningar

Sågverksföretaget Karl Hedin önskade en egen handledning i skogsskötsel. Tillsammans med samarbetspartnern sedan länge Carl Henrik Palmér blev det en serie handledningar i föryngring, röjning, gallring och slutavverkning. Samtidigt jobbade skogsföretagen intensivt med att utbilda sina entreprenörer och anställda i skogsskötsel, natur- och kulturmiljövård. Skötselskolan, som deras koncept heter, är ett krav för att entreprenören ska räknas som certifierad. Silvinformation fick bl.a. revidera kurserna om plantering, markberedning och naturvård.

Detta var också första året som redaktör för Ekfrämjandets tidskrift Ekbladet, och även för dess hemsida som fick en ny utformning under året. Ekfrämjandet är ett mer ideellt arbete, men det skapar många inspirerande kontakter med löventusiaster och forskare. Och inte minst lärorika exkursioner.

Företaget Karl Hedin beställde en serie med fyra olika handledningar om skogsskötsel för kvalitet – från planta till planka. Foto Mats Hannerz.

2013 – Naturhänsyn och rapportserie

Future Forests Rapportserie, en serie redigerade rapporter som beskriver forskningen i populärt format, började publiceras under året. Silvinformation har med ett undantag varit redaktör för serien sedan starten. Det har varit stimulerande att se hur uppskattad en sammanfattande skrift på svenska är av de jätteprojekt som annars mest syns i vetenskapliga fora.

Kunskap Direkt har fortsatt byggts ut under hela perioden, och 2013 kunde en ny sektion om Naturhänsyn lanseras. Denna sektion var ett direkt samarbete med forskare och doktorander vid SLU och programmet Smart Hänsyn. Under året hann Mats också med att vara bloggredaktör för EFINord, arrangera kurser för Svenska Skogsplantor, och föreläsa på plantdagarna i Finland.

Att leda kurser ger väldigt mycket tillbaka. Här är det Svenska Skogsplantor som körde flera samlingar för att bland annat testa verktyget Plantval. Foto Mats Hannerz.

2014 – sista året med SJFR

Det femtonde året som vetenskaplig redaktör för SJFR fick räcka. Antalet manus bara växte, och allt skulle läsas och bedömas. Under året jobbade förlaget Taylor & Francis med att hitta en ersättare, och det blev Johanna Witzell som tog över från 2015. Tidskriften och den gamla redaktören passade dock på att vara med på IUFROs världskonferens i Salt Lake City, där vi ordnade ett seminarium om Bioeconomy.

Moelven Skog hörde av sig och ville ”ha en timmerbok som vi kan dela ut till våra leverantörer”. Det blev ett stimulerande arbete tillsammans med Carl Henrik Palmér på Areca Information, som kröntes med en roadshow på 6 platser tillsammans med höjdhopparen Stefan Holm under vintern 2014-2015. Under 2014 behövde forskningsprogrammet TC4F (Trees and Crops for the Future) hjälp att sätta upp en hemsida inför en periodisk utvärdering. Tillsammans med Ingrid Bressler gjorde vi intervjuer och populära beskrivningar av varje delprojekt. Hemsidans grundstruktur finns fortfarande i livet.

John Blackwell, Sees-Editing, är en långvarig kollega som har sett till att den engelska texten är korrekt. Här är John och Mek Blackwell på besök i Sverige. Foto Mats Hannerz.

2015 – Nationell samverkan och ärofyllt pris

Ska var och en göra sina egna kommunikationsinsatser om skog eller vinner vi på samverkan? Det var frågan för ett större projekt som Silvinformation fick genomföra tillsammans med Camilla Ahlstedt. Rapporten ”Som man ropar i skogen” sammanfattade resultaten. På två workshops var taket högt för ökad samverkan mellan kommunikatörerna i skogssektorn. Samarbetet lever vidare genom nätverket ”Digitala medier inom skogssektorn”.

Det nordiska projektet Enerwoods avslutade sin projektperiod med en serie slutseminarier där Silvinformation agerade moderator och dessutom skrev artiklar. Det visade att det finns ett starkt driv i alla nordiska och baltiska länder för att utnyttja den växande biomassan ännu bättre.

Våren 2015 fick Mats ta emot Guldkvisten för sina insatser inom skoglig kommunikation.

Uppdraget med Timmerboken för Moelven avrundades med en roadshow inför ett tusental skogsägare totalt. Här i DalsEd. Foto Moelven.

2016 – Kunskap Direkt blir Skogskunskap

Kunskap Direkt tog under året steget till en ny design, anpassad till den växande andelen mobila användare. Det gav samtidigt anledning att se över hela innehållet och strukturen i den sajt som hade vuxit till över 1700 webbsidor men nu skulle bantas till färre men längre artikelsidor. Jobbet pågick hela året. Den största insatsen gjordes av Skogforsks programmerare Sven Tegelmo som snickrade om samtliga beräkningsverktyg till samma form. Det blev enhetligt, snyggt och mycket mer lättanvänt. Efter en massiv redaktörsinsats under hösten kunde den nya sajten lanseras i november 2016. Då bytte den också namn till Skogskunskap.

Andra stimulerande jobb under året var en populärvetenskaplig sammanställning av forskning om naturhänsynens effekter tillsammans med Skogforsk och SLU (Jan Weslien och Lena Gustafsson). Rapporten, som spreds i sju etapper med lika många pressmeddelanden, fick stort genomslag i media. Mindre genomslag, men en lika stor rapport, var Skogsstyrelsens ”lärobok” Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation. Den ingår som en del i Skogsskötselserien. Silvinformation var huvudförfattare.

Rapporterna om naturhänsynens effekter fick stort genomslag i media. 

2017 – Klimat och filmproduktion

Detta var året då namnet Skogskunskap skulle bli mera känt. Det började med inspelning av en serie föreläsningar som ska användas av LRF för att öka skogsägarnas kunskaper om skogsskötsel. Under året följde också mycket kompletteringsarbete för Skogskunskap. Filmproduktion är något nytt för Silvinformation. Med pengar från Formas påbörjades Hyggesfritt, en film om skogsbruk utan kalhyggen. Filmen görs i samarbete med Johan Heurgren och klippningen blir klar våren 2018. Nordiska Ministerrådet arrangerade sitt årliga sommarmöte i Ålesund och i år fick Silvinformation äran att tillsammans med Malin von Essen organisera seminariet. Det handlade om klimat, och under året var det mycket fokus på klimat. Tillsammans med forskaren Tomas Lundmark tog vi fram en broschyr som sammanfattar den nordiska skogens klimatnytta. En broschyr som fick bred spridning på FNs klimatmöte i Bonn. Andra roliga händelser var en jubileumsfolder för Umeå Plant Science Center, som fyllde 50 år, och att Silvinformation engagerade sig i Skogshistoriska Sällskapet som sekreterare. Ett nytt projekt i samarbete med Lena Gustafsson på SLU är också värt att nämna. Det handlar om att sammanställa vad forskningen vet om nyckelbiotoper.

Till Ministerrådets möte i Ålesund hade vi bjudit in en ungdomspanel för att diskutera skog och klimat. Här frågas de ut av Malin von Essen. Foto Mats Hannerz.