Uppdrag

Silvinformation utför informationsuppdrag åt organisationer och företag som arbetar med forskning och rådgivning om skog. Uppdragen kan innefatta produktion av text och bilder, nyhetsrapportering, trycksaker, webbredigering, film och föredrag. Silvinformation utför också utredningar inom skog, skogsvård och kommunikation. Du kan se några resultat i smakprov eller den fullständiga listan med artiklar och rapporter.

 • Skogshistoriska Sällskapet. Silvinformation är sekreterare sedan 2017. Sällskapet arrangerar exkursioner och skogshistoriska möten, och ger ut en årsskrift och tidskriften Tidender.
 • Ekfrämjandet. Silvinformation är sedan 2011 redaktör för tidskriften Ekbladet och ansvarar för hemsidan.
 • Skogen och habitatdirektivet. En rapport om naturtypsrapporteringen till EU som jämför Sverige med andra europeiska länder. Samarbete med Martin Pilstjärna. Finansiering av Södras forskningsstiftelse, med fortsatt finansiering av SLU för en vetenskaplig analys i samarbete med Sabrina Dressel (University of Wageningen).
 • FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige. Ett forskningsprogram i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet. Silvinformation ansvarar för kommunikation, hemsida och nyhetsbrev. Programmets första fas avslutades formellt 2021 men fortsatte med slutrapport och löpande förmedling av forskningsresultat. Från 2023 heter programmet FRAS II. Det löper fram till 2026 och är uppbyggt kring tre doktorand- och tre postdoktor-projekt. Silvinformation är fortsatt ansvarig.
 • Skogen och klimatet – en kunskapssammanställning för forskningsprogrammet Route to Paris med bland annat Umeå universitet, SLU och Skogforsk. Finansiering av Formas.
 • Projektering av screeningcenter för törskate och rotröta. Ett uppdrag av Skogforsk och SLU Skogsskadecentrum.
 • Nordic Forest Statistics 2023. Ett uppdrag från SNS Nordic Forest Research som gör en uppföljare på den tidigare rapporten Nordic Forest Statistics 2020. Samarbete med Wood Resources International i Seattle (Håkan Ekström). Publicerad i mars 2023.
 • Gammal i förtid – om nyttan med naturvårdande skötsel. En film som visar effekterna på biologisk mångfald av restaurering av skog. Finansierad av Skogssällskapet och visas på Skogskunskap. Publicerad i september 2023.
 • Skogskunskap, ett internetbaserat rådgivningsverktyg om skogsskötsel. Skogskunskap (som till 2016 hette Kunskap Direkt) produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. Silvinformation ansvarade för redaktörskapet från 2003 fram till januari 2023 när ansvaret lades över på Anna Franck.
 • Fakta Skog. En populär serie kortare forskningsrapporter från Skogsfakulteten på SLU. Redaktör 2021-2022.
 • Rapport Skog. En rapportserie från Skogsfakulteten på SLU för rapporter och artiklar av nationellt eller regionalt intresse, eller som av andra anledningar inte passar för det komprimerade formatet i vetenskapliga tidskrifter. I Rapport Skog har författarna möjlighet att vidga perspektiven och skriva på ett sätt som passar en bredare publik. Rapporterna kvalitetsgranskas före publicering. Redaktör 2021-2022.
 • Skötsel och produktion av ek. En film som varvar skötselråd och historia med finansiering av Erik Stenströms forskningsstiftelse. Samarbete med Heurgren Film. Publicerad vårvintern 2023.
 • Vetenskaplig granskning av EU:s skogsstrategi, tillsammans med SLU och Umeå universitet, med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. En vetenskaplig artikel skickades in i januari 2022.
 • Artikel om biologisk mångfald och skydd av skog till antologi vid Mittuniversitetet (Skogens värden – forskares reflektioner). Klar april 2022.
 • Översättning av boken Naturkultur av Mats Hagner. Klar i september 2022.
 • Effektiv planthantering och maskinell plantering. En kunskapssammanställning och analys för Skogforsk tillsammans med Lars-Göran Sundblad. Publicerad januari 2023 i två arbetsrapporter. Del 1 (Tidigare, nuvarande och framtida planteringsmaskiner), Del 2 (Flaskhalsen – därför har maskinell plantering inte lyft).
 • Naturlig föryngring med tall. En instruktionsfilm för Skogskunskap med finansiering av Södras forskningsfond. Samarbete med Heurgren Film. Lanserades november 2021.
 • Biologisk mångfald i skogen. En rapport tillsammans med Per Simonsson på uppdrag av Skogsindustrierna. Färdig i januari 2021 (med engelsk version i mars).
 • Lönsam lövskog och vägen dit, en film om skötsel av björk, ek och hybridasp för Skogskunskap med finansiering av Skogsstyrelsen. Med Heurgren Film. 2019.
 • Vision. En tidning från Skogforsk om skog, skogsbruk och forskning. Silvinformation har medverkat i många nummer på uppdrag av redaktören Sverker Johansson, Bitzer Communication.
 • Kunskapsbanken. Skogforsks plattform för populär forskningskommunikation. Silvinformation bidrar ofta som hjälpskrivare åt forskarna.
 • Future Forests drevs som ett forskningsprogram år 2009-2016 i samarbete mellan SLU, Skogforsk och Umeå universitet. Sedan 2017 är det en av SLUs fyra framtidsplattformar. Silvinformation har genom åren skrivit nyhetsartiklar, redigerat serien Rapport från Future Forests och medverkat som moderator vid seminarier.
 • Ungskogsröjning, en instruktionsfilm om röjning i samarbete med norska Skogkurs. Med Heurgren Film. 2019.
 • Contortatallens självspridning, ett forskningsarbete finansierat av Rydins fond i samarbete med Staffan Jacobson, 2019. Resulterade bland annat i vetenskapliga artikeln Natural regeneration of lodgepole pine in boreal Sweden (2020) och en svensk arbetsrapport: Contortatallens självspridning i svensk skogsmark.
 • Vetenskaplig artikel om naturhänsyn i Norden, en pendang av arbetet med Smart hänsyn och tidigare litteratursammanställningar. Artikeln är Research on retention forestry in Northern Europe, 2020.
 • Att mäta mångfald – vad kan vi lära från andra länder? En kunskapssammanställning i samarbete med Martin Pilstjärna med stöd från Södra Skogsägarnas Forskningsstiftelse. Februari 2019.
 • Blandskog och variationsrikt skogsbruk. Ett uppdrag från Skogsstyrelsen med bland annat två filmer tillsammans med Heurgren Film AB och nya innehåll på Skogskunskap.se. höst-vinter 2018. Filmerna finns på Skogskunskap.
 • Äga skog. En sektion i Skogskunskap som riktar sig till blivande och nyblivna skogsägare. Texterna gjorda i samarbete med Anna Franck, lanserat i mars 2019.
 • Nyckelbiotoper, en kunskapssyntes. En genomgång och analys av vetenskapliga rapporter från Norden och Baltikum om nyckelbiotoper i samarbete med Lena Gustafsson, SLU. Finansiering från Skogssällskapet. 2017-2018.
 • Hyggesfritt – en film som instruerar och inspirerar. En film i samarbete med Heurgren Film AB, SLU och Skogforsk. Finansiering från Formas kommunikation. Filmarbetet gjordes huvudsakligen 2017 och filmen färdigställdes våren 2018.
 • TC4F (Trees and Crops for the Future). Redaktör för årsrapport med forskarintervjuer. Samarbete med Skrivupp AB (Åsa Eckerrot). Våren 2018.
 • Skog, klimat och mångfald. Seminarium vid Nordiska Ministerrådets sommarmöte i Ålesund, 27 juni 2017. Organisatör och moderator i samarbete med Malin von Essen. En spinoff var den broschyr om den nordiska skogens klimatnytta som lanserades inför COP21-konferensen i Bonn hösten 2017.
 • Nationell samverkan inom skogssektorn. Ett uppdrag 2015-2016 med målet att öka samarbetet mellan skogssektorns webbplatser och sociala medier för att nå ut med mer och bättre information till skogsägare och allmänhet. Uppdraget genomfördes tillsammans med Camilla Ahlstedt med finansiering från Föreningen Skogen, Skogsstyrelsen, Skogforsk, LRF Skogsägarna och SLU.
 • Smart Hänsyn – en kunskapssammanställning om naturhänsyn vid avverkning. Ett samarbete med Lena Gustafsson, SLU och Jan Weslien, Skogforsk. 2014-2016.
 • Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation. En lärobok i Skogsskötselserien på uppdrag av Skogsstyrelsen i samarbete med fyra ämnesexperter. 2015-2016.
 • UPSC 50 år. En jubileumsskrift om Umeå Plant Science Center 50 år, på uppdrag av Umeå universitet och UPSC. Samarbete med SeesEditing. 2017.
 • Future Forests – pathways to sustainable use. Redaktör för specialnummer av Ambio i samarbete med Future Forests, SLU och Umeå universitet. 2016.
 • Scandinavian Journal of Forest Research – en ledande skogsvetenskaplig tidskrift, grundad av SNS men ägd av Taylor & Francis. Vetenskaplig redaktör 2001-2014.
 • TC4F – Trees and Crops for the Future. Webbsida med forskarporträtt och sammanställning av forskningen i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet. Samarbete med Ingrid Bressler, Observera Kommunikation. 2014.
 • Timmerboken. En handbok för skogsägare utgiven av Moelven. Samarbete med Carl Henrik Palmér, Areca Information AB. I uppdraget ingick också en serie föredrag för skogsägare. 2014.
 • Plantaktuellt – en nyhetstidning om skogsvård och odling av skogsplantor. Redaktör  2000-2012. Därefter publiceras skogsvårdsreportagen på Skogforsks kunskapswebb.
 • Tidningsartiklar och reportage för tidningen Skogen, Vi Skogsägare, Skogsland med flera.
 • Redogörelser – Skogforsks rapportserie för längre forskningsprojekt. Redaktör 2010-2012.
 • Utredningar och forskningssammanställningar – ett flertal redigerings- och utredningsuppdrag för: SYN (Skogsbrukets yrkesnämnd) – Skötselskolan; Karl Hedin AB; Holmen Skog AB; Sveaskog; Linnéuniversitetet; Sydved; Södra; Svenska Skogsplantor; Mellanskog; Moelven Skog; Bergvik Skog.
 • Ädellövprogrammet – ett temaprogram om ädellöv som avslutades 2009. Kommunikationsansvar 2007-2009.
 • Heureka – översättning av användarmanual i samarbete med Sees-editing, 2015.
 • Föreningen Skogen: Nyhetsbrev – eSkogen (veckobrev) och Skogssverige (daglig). Vikarierat som redaktör under 2008-2012, sammanlagt drygt 1 år. Skogsliv – nyhetsbrev till föreningens medlemmar. Författat och redigerat två Skogsliv.
 • LRF Skogsägarna, Kraftsamling Skog – handledning och webbkurs. 2008.

Moderator för ”Forests, Bioeenergy and the Global climate” på KSLA 22 juni 2016.

Boksläpp av specialnummer av Ambio, februari 2016.