Uppdrag 2019-04-15T08:19:04+00:00

Uppdrag

Silvinformation utför informationsuppdrag åt organisationer och företag som arbetar med forskning och rådgivning om skog. Uppdragen kan innefatta produktion av text och bilder, nyhetsrapportering, trycksaker, webbredigering, film och föredrag. Silvinformation utför också utredningar inom skog, skogsvård och kommunikation. Du kan se några resultat i smakprov eller den fullständiga listan med artiklar och rapporter.

Fasta uppdrag

 • Skogskunskap, ett internetbaserat rådgivningsverktyg om skogsskötsel. Skogskunskap (som till 2016 hette Kunskap Direkt) produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. Silvinformation ansvarar för redaktörskapet sedan 2004.
 • News & Views är ett nyhetsbrev från Nordisk Skogforskning SNS. Det innehåller nyheter och artiklar om skogsforskning i Norden och Baltikum, och här presenteras bland annat resultat från SNS-finansierade nordiska projekt. Nyhetsbrevet kommer ut med 8 nummer per år och publiceras både som bilaga i Scandinavian Journal of Forest Research och på SNS hemsida. Silvinformation är redaktör sedan 2001.
 • Skogshistoriska Sällskapet. Silvinformation är sekreterare sedan 2017. Sällskapet arrangerar exkursioner och skogshistoriska möten, och ger ut en årsskrift och tidskriften Tidender.
 • Ekfrämjandet. Silvinformation är sedan 2011 redaktör för tidskriften Ekbladet och ansvarar för hemsidan.

Ofta återkommande uppdrag

 • Vision. En tidning från Skogforsk om skog, skogsbruk och forskning. Silvinformation medverkar i många nummer på uppdrag av redaktören Sverker Johansson, Bitzer Communication.
 • Kunskapsbanken. Skogforsks plattform för populär forskningskommunikation. Silvinformation bidrar ofta som hjälpskrivare åt forskarna.
 • Future Forests drevs som ett forskningsprogram år 2009-2016 i samarbete mellan SLU, Skogforsk och Umeå universitet. Sedan 2017 är det en av SLUs fyra framtidsplattformar. Silvinformation har genom åren skrivit nyhetsartiklar, redigerat serien Rapport från Future Forests och medverkat som moderator vid seminarier.

Aktuella uppdrag

 • Skogens sociala värden. En sektion i Skogskunskap.se om skogsskötsel och hänsyn till friluftsliv, rekreation, landskapsbild, renskötsel och hälsa. Start hösten 2018, avslut juni 2019. Finansiering från Landsbygdsprogrammet.
 • Plantnytt och Plantaktuellt, digitalisering av samtliga nummer av dessa rapporter och inläggning på Skogforsks hemsida. Ett uppdrag från Högskolan Dalarna med finansiering från Plantsamverkansgruppen. Utförs under 2019.
 • Den nordiska skogsbruksmodellen, koordinering av ett side-event vid IUFROs världskongress i Curitiba, Brasilien i oktober 2019. Ett uppdrag från SNS.
 • Contortatallens självspridning i svensk skogsmark – en litteraturstudie och analys av insamlade data. Projekt finansierat av Bo Rydins fond i samarbete med Staffan Jacobson, Skogforsk. Avrapporteras sommaren 2019.
 • Röjningens ABC – en instruktionsfilm. I samarbete med Heurgren Film AB och Säker Skog med finansiering från SLO-fonden. Start 2018.

Tidigare uppdrag, ett urval

 • TC4F, redigering av årsrapport för forskningsprogrammet vid SLU, arbetsår 2018.
 • Att mäta mångfald – vad kan vi lära från andra länder? En kunskapssammanställning i samarbete med Martin Schmalholz med stöd från Södra Skogsägarnas Forskningsstiftelse. Klart och rapporterat i februari 2019. Se rapporten här.
 • Blandskog och variationsrikt skogsbruk. Ett uppdrag från Skogsstyrelsen med bland annat en film tillsammans med Heurgren Film AB och nya innehåll på Skogskunskap.se. höst-vinter 2018. Filmerna finns på Skogskunskap.
 • Äga skog. En sektion i Skogskunskap som riktar sig till blivande och nyblivna skogsägare. Texterna gjorda i samarbete med Anna Franck, lanserat i mars 2019.
 • Nyckelbiotoper, en kunskapssyntes. En genomgång och analys av vetenskapliga rapporter från Norden och Baltikum om nyckelbiotoper i samarbete med Lena Gustafsson, SLU. Finansiering från Skogssällskapet. 2017-2018.
 • Hyggesfritt – en film som instruerar och inspirerar. En film i samarbete med Heurgren Film AB, SLU och Skogforsk. Finansiering från Formas kommunikation. Filmarbetet gjordes huvudsakligen 2017 och filmen färdigställdes våren 2018.
 • TC4F (Trees and Crops for the Future). Redaktör för årsrapport med forskarintervjuer. Samarbete med Skrivupp AB (Åsa Eckerrot). Våren 2018.
 • Skog, klimat och mångfald. Seminarium vid Nordiska Ministerrådets sommarmöte i Ålesund, 27 juni 2017. Organisatör och moderator i samarbete med Malin von Essen. En spinoff var den broschyr om den nordiska skogens klimatnytta som lanserades inför COP21-konferensen i Bonn hösten 2017.
 • Nationell samverkan inom skogssektorn. Ett uppdrag 2015-2016 med målet att öka samarbetet mellan skogssektorns webbplatser och sociala medier för att nå ut med mer och bättre information till skogsägare och allmänhet. Uppdraget genomfördes tillsammans med Camilla Ahlstedt med finansiering från Föreningen Skogen, Skogsstyrelsen, Skogforsk, LRF Skogsägarna och SLU.
 • Smart Hänsyn – en kunskapssammanställning om naturhänsyn vid avverkning. Ett samarbete med Lena Gustafsson, SLU och Jan Weslien, Skogforsk. 2014-2016.
 • Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation. En lärobok i Skogsskötselserien på uppdrag av Skogsstyrelsen i samarbete med fyra ämnesexperter. 2015-2016.
 • UPSC 50 år. En jubileumsskrift om Umeå Plant Science Center 50 år, på uppdrag av Umeå universitet och UPSC. Samarbete med SeesEditing. 2017.
 • Future Forests – pathways to sustainable use. Redaktör för specialnummer av Ambio i samarbete med Future Forests, SLU och Umeå universitet. 2016.
 • Scandinavian Journal of Forest Research – en ledande skogsvetenskaplig tidskrift, grundad av SNS men ägd av Taylor & Francis. Vetenskaplig redaktör 2001-2014.
 • TC4F – Trees and Crops for the Future. Webbsida med forskarporträtt och sammanställning av forskningen i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet. Samarbete med Ingrid Bressler, Observera Kommunikation. 2014.
 • Timmerboken. En handbok för skogsägare utgiven av Moelven. Samarbete med Carl Henrik Palmér, Areca Information AB. I uppdraget ingick också en serie föredrag för skogsägare. 2014.
 • Plantaktuellt – en nyhetstidning om skogsvård och odling av skogsplantor. Redaktör  2000-2012. Därefter publiceras skogsvårdsreportagen på Skogforsks kunskapswebb.
 • Tidningsartiklar och reportage för tidningen Skogen, Vi Skogsägare, Skogsland med flera.
 • Redogörelser – Skogforsks rapportserie för längre forskningsprojekt. Redaktör 2010-2012.
 • Utredningar och forskningssammanställningar – ett flertal redigerings- och utredningsuppdrag för: SYN (Skogsbrukets yrkesnämnd) – Skötselskolan; Karl Hedin AB; Holmen Skog AB; Sveaskog; Linnéuniversitetet; Sydved; Södra; Svenska Skogsplantor; Mellanskog; Moelven Skog; Bergvik Skog.
 • Ädellövprogrammet – ett temaprogram om ädellöv som avslutades 2009. Kommunikationsansvar 2007-2009.
 • Heureka – översättning av användarmanual i samarbete med Sees-editing, 2015.
 • Föreningen Skogen: Nyhetsbrev – eSkogen (veckobrev) och Skogssverige (daglig). Vikarierat som redaktör under 2008-2012, sammanlagt drygt 1 år. Skogsliv – nyhetsbrev till föreningens medlemmar. Författat och redigerat två Skogsliv.
 • LRF Skogsägarna, Kraftsamling Skog – handledning och webbkurs. 2008.

Moderator för “Forests, Bioeenergy and the Global climate” på KSLA 22 juni 2016.

Boksläpp av specialnummer av Ambio, februari 2016.

Facebook